ประชาสัมพันธ์

การจัดกิจกรรมการเสวนาเรื่อง EF Play & Activities

การจัดกิจกรรมการเสวนาเรื่อง EF Play & Activities : เล่น (แบบไหน) สร้าง EF เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 รักลูก PARENTING CENTER
เกี่ยวกับทักษะสมองเพื่อจัดการกับชีวิตสู่ความสำเร็จ (Executive Function :EF) ที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลมณียา อาจารย์กรองทอง บุญประคอง เป็นผู้มาให้ความรู้ให้แก่ครูและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลมณียา มีกิจกรรมการเล่นเพื่อสร้าง EF ให้แก่เด็กๆที่มาร่วมงานด้วยหลายกิจกรรม