โรงเรียนของเรา

จัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาเด็กเป็นองค์รวมให้เต็มตามศักยภาพ เต็มตามความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล อย่างสมดุลทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาด้วย ทั้งเด็กพิการ เด็กที่มีความบกพร่องทางกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคมและการสื่อสาร และเด็กที่มีจุดเน้นเฉพาะด้าน

กิจกรรมการเรียนรู้ของเรา

กระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาลมณียา จะอยู่ในรูปของกิจกรรมซึ่งสอดคล้องต้องกันกับความสนใจ ความถนัดของเด็กตามศักยภาพแห่งตน

๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Decline text goes here, clicking closes the takeover