โรงเรียนอนุบาลมณียา หน้าแรกโรงเรียนอนุบาลมณียา ข่าวสารโรงเรียนอนุบาลมณียา ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลมณียา ติดต่อโรงเรียนอนุบาลมณียา


โรงเรียนอนุบาลมณียา ได้จัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยมีความมุ่งหวังที่จะ พัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ ตั้งแต่เริ่มเปิดโรงเรียนได้มุ่งเน้นการอบรมดูแล พัฒนาความพร้อมของเด็กเพื่อการเรียนรู้ ในขั้นต่อไป มีการส่งเสริมให้เด็กเจริญ งอกงามในด้านการคิดมากกว่าฝึกในด้านการจำ มีการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
คือ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา
รวมทั้งยังปลูกฝัง เจตคติที่ดีต่อการเรียนมากกว่ามุ่งวิชาการ โดยนำระบบการเรียนการสอนแบบ บูรณาการ จัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย
มีมุมและศูนย์ต่างๆ ภายในห้องเรียน ซึ่งใช้หลักสูตรการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา พุทธศักราช 2540
 • โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา [13 กันยายน 2559] (เปิด164)
 • Day Camp 2016 [13 กันยายน 2559] (เปิด164)
 • คุณรู้เรื่องเกี่ยวกับสมองของลูกคุณแค่ไหน...
  เด็กเจนเนอเรชั่น อัลฟ่า...
  การจัดการสอนให้เรียนรู้อย่างสนุกและมีควา...
  อนุบาล 3 ห้องชวนชม ตอน 2
  Day Camp มีอะไรในกอบัว อนุบาล 3
  อนุบาล 3 ห้องลีลาวดี ตอน 1
  อนุบาล 3 ห้องชวนชม ตอน 1
  อนุบาล 3 ห้องลีลาวดี ตอน 2

  โรงเรียนอนุบาลมณียา

  100/321 ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศวร์ ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  โทรศัพท์ 02-5944043 โทรสาร 02-5944046 อีเมล์: siripong@maneeya.ac.th