หลักสูตรโรงเรียน

กิจกรรมกลุ่ม

มุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะทางการเรียนโดยยึดหน่วยการเรียนตามหลักสูตรเป็นหลัก  อีกทั้งยังฝึกทักษะการอยู่ร่วมกัน  การปฏิบัติตามกฎระเบียบฝึกการมีวินัย  มีสมาธิ

๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Decline text goes here, clicking closes the takeover