หลักสูตรโรงเรียน

กิจกรรมกลุ่ม

มุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะทางการเรียนโดยยึดหน่วยการเรียนตามหลักสูตรเป็นหลัก  อีกทั้งยังฝึกทักษะการอยู่ร่วมกัน  การปฏิบัติตามกฎระเบียบฝึกการมีวินัย  มีสมาธิ