ประชาสัมพันธ์

เด็กอนุบาลโรงเรียนอนุบาลมณียาเรียนรู้เรื่องไฟฟ้า เรียนรู้ตั้งแต่การกำเนิดของไฟฟ้ามาจนถึงการใช้ งานและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

เด็กอนุบาลโรงเรียนอนุบาลมณียาเรียนรู้เรื่องไฟฟ้า เรียนรู้ตั้งแต่การกำเนิดของไฟฟ้ามาจนถึงการใช้

งานและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

เด็กๆนำผลงานการเรียนรู้ไปเผยแพร่ในงานวันการศึกษาเอกชนนนทบุรี ที่ผ่านมา

(คลิปวีดีทัศน์เด็กๆพูดเกี่ยวกับไฟฟ้า)

การร่วมทำการวิจัยเรื่องหลักการและกลยุทธ์การจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ขอความร่วมมือให้นางสาวภัสรำไพ จ้อยเจริญ นิสิตปริญญา

เอก มาทำการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก เรื่องหลักและกลยุทธ์การจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์ใน

เด็กปฐมวัยที่โรงเรียนอนุบาลมณียา งานวิจัยจะเป็นการทำงานร่วมกับคณะครูทุกระดับชั้นในการจัดการเรียนการ

สอนแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กปฐมวัย โดยใช้เวลาตลอดภาคเรียนที่สองของปีการศึกษา 2566