ประชาสัมพันธ์

ฟิสิกส์สำหรับเด็กอนุบาล

ฟิสิกส์สำหรับเด็กอนุบาลหรือ ฟิสิกส์เป็นเรื่องของการศึกษาที่เกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ เป็นสาระการ

เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสสาร พลังงาน และปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารกับพลังงาน (Chaille & Britain

2003) แนวคิดสำคัญๆที่เด็กค้นพบจากการลงมือปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวกับฟิสิกส์ คำตอบต่อสิ่งที่ตนอยากรู้ เช่น

สิ่งนี้เคลื่อนที่ได้อย่างไร เป็นต้น

คำว่าการสืบเสาะ (Inquiry) หมายถึงวิถีทางแห่งการเรียนรู้ด้วยการค้นคว้าทดลอง สำหรับเด็กแล้ว นี่เป็น

หนทางแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับโลก เด็กที่มีความสนใจใฝ่รู้ ความสงสัย และความอยากรู้อยากเห็นเป็นแรงขับ ส่วน

ทางด้านครูนั้น นี่เป็นวิถีทางที่ทำให้ครูสามารถเรียนรู้ความสนใจ ความสามารถและทฤษฎี ที่เด็กสร้างขึ้น เพื่อ

นำไปใช้ในการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม บางครั้งการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ

และการจัดการเรียนการสอนที่อาศัยการสืบเสาะเป็นพื้นฐานก็เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง คือวางแผนการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนที่เน้นในประเด็นที่เด็กสนใจแต่มองข้ามประเด็นของกระบวนการในการเรียนรู้ไป อาทิ การ

มองข้าม การแก้ปัญหา การทดลอง การสร้างทฤษฎี และการคาดคะเน

คำถามที่ว่าทำอย่างไรลูกแก้วจึงจะกลิ้งไปได้ไกลกว่ากัน โดยมีอุปกรณ์ประกอบคือรางไม้ ไม้บล็อก และ

ลูกแก้ว หรือทำอย่างไรลูกแก้วจึงจะกลิ้งไปได้ไกลกว่ากัน จะกระตุ้นให้เด็กๆค้นคว้า ทดลองหาทางหาคำตอบ โดย

ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่

คำถามอื่นๆที่ช่วยในการค้นคว้าทดลองก็ได้แก่คำถามประเภท “ครูสงสัยจริงว่าพวกเธอจะทำทางลาด

เอียงให้ยาวกว่าเดิมได้อย่างไร” และ “พวกเราจะช่วยเพื่อนทำให้ลูกแก้วกลิ้งเร็วกว่าเดิมได้อย่างไร”

เริ่มตระหนักรู้ว่าการกระทำให้เกิดผลตามที่ต้องการนั้น ทำอย่างไร DeVries กับพวก (2002) กล่าวว่า

“เมื่ออายุย่างเข้าสู่ช่วงวัย 4-5 ปี เด็กๆสามารถทำอะไรได้หลายอย่าง ในระดับของปฏิบัติการตามสติปัญญา แต่เด็ก

วัยนี้จะยังไม่ตระหนักรู้ถึงผลที่จะเกิดขึ้น” (71-72) วันนี้ วัยนี้ เด็กยังไม่ต้องเรียนรู้ถึงทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวกับทางลาด

เอียง ไม่ต้องเรียนรู้การคำนวณใดๆที่เกี่ยวข้อง