หลักสูตรโรงเรียน

การอบรมเรื่องหลักและกลยุทธ์การจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์ในเด็กปฐมวัย โดยนิสิตปริญญาเอก จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมเรื่องหลักและกลยุทธ์การจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์ในเด็กปฐมวัย โดยนิสิตปริญญาเอก จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย