หลักสูตรโรงเรียน

การอบรมเรื่องทักษะสมอง EF โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก แม้ว่าโรงเรียนอนุบาลมณียาจะเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนร่วมในการทำวิจัย

การอบรมเรื่องทักษะสมอง EF โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก แม้ว่าโรงเรียนอนุบาลมณียาจะ

เป็นหนึ่งในผู้มีส่วนร่วมในการทำวิจัย

การอบรมการสอนดนตรีตามแนวทางของออร์ฟ