หลักสูตรโรงเรียน

การอบรมหลักสูตรชินสาสมาธิของสถาบันพลังจิตตานุภาพ เพื่อให้ครูและบุคลากรสามารถทำสมาธิแบบง่ายๆ และเพื่อให้ครูสามารถนำมาใช้ในการดูแลนักเรียนได้

การอบรมหลักสูตรชินสาสมาธิ ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ เพื่อให้ครูและบุคลากรสามารถทำสมาธิ

แบบง่ายๆ และเพื่อให้ครูสามารถนำมาใช้ในการดูแลนักเรียนได้