หลักสูตรโรงเรียน

การวิจัยแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูปฐมวัยไทยภายใต้มาตรฐานวิชาชีพครูในระดับสากล

การวิจัยแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูปฐมวัยไทยภายใต้มาตรฐานวิชาชีพครูในระดับสากล

โรงเรียนอนุบาลมณียาได้เข้าร่วมการวิจัยเชิงบรรยายเพื่อกำหนดสมรรถนะหลักของครูปฐมวัย/ผู้ดูแลเด็ก

ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพครูในระดับสากลและกำหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูปฐมวัย/ผู้ดูแลเด็ก

ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพครูในระดับสากลของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยทางมหาวิทยาลัยได้รับทุน

สนับสนุนการวิจัยจากสภาการศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลมณียา ระดับชั้นเตรียมอนุบาล

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลมณียา ระดับชั้นอนุบาล 1 – 3

การพัฒนาบุคลากร

ปกติโรงเรียนอนุบาลมณียาซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายของมูลนิธิชมรมไทยอิสราเอล ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ จะส่งครูเข้ารับการอบรมจากวิทยากรชาวอิสราเอลทุกครั้ง

ทุกปี แต่ปัญหาภายในของประเทศอิสราเอลทำให้ไม่สามารถส่งวิทยากรมาได้หลายปีแล้ว การพัฒนาครูของ

โรงเรียนอนุบาลมณียาจึงทำได้เพียงขอคำแนะนำออนไลน์จากวิทยากรชาวอิสราเอลที่คุ้นเคยกันดีเท่านั้น แต่

โรงเรียนอนุบาลมณียาก็จัดให้ครูและบุคลากรได้รับการอบรมและศึกษาเพิ่มเติมอยู่เสมอ ทั้งทางด้านการศึกษาปฐมวัยและประสบการณ์ด้านต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและสังคมโดยทั่วไป