สาระความรู้

เบบี้ บูมเมอร์ Baby Boommer

เจนเนอเรชั่นที่ยังมีชีวิตอยู่ และอยู่ในสถานะของปู่ ย่า ตา ยาย ของเด็กยุคปัจจุบันคือผู้ที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงไม่นาน หรืออาจระบุได้ว่าคือคนที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489 ลงมาจนถึงปี พ.ศ. 2507  เรียกคนที่เกิดยุคนี้ว่าคนรุ่น Baby Boomer คนรุ่นที่โลกส่งเสริมการเกิดของคนเพื่อทดแทนผู้คนที่ล้มหายตายจากไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง คนรุ่นเบบี้ บูมเมอร์นี้มีบุคลิกลักษณะอย่างไร จะได้กล่าวถึงต่อไปในรายละเอียด แต่พึงระลึกไว้ว่าคนรุ่นนี้ส่วนหนึ่งกำลังดูแลเด็กเจนเนอเรชั่นอัลฟ่าในฐานะของปู่ ย่า ตา ยาย คนรุ่นนี้ปัจจุบันก็มีอายุประมาณ 60 ปีแล้ว คุณลักษณะของคนรุ่นนี้ก็คือเป็นคนมีแบบแผน เคารพกฎ กติกา มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ทำงานหนักเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัว มีความอดทนแม้ว่ากว่าจะประสบความสำเร็จจะต้องใช้เวลานาน มีความจงรักภักดีต่อองค์กรที่ทำงานอยู่ และมักอยู่กับองค์กรเดิมเป็นเวลานาน ไม่เปลี่ยนงานบ่อยๆ เป็นยุคที่คนใช้แรงกาย แรงสมองในการทำงานบุกเบิก