สาระความรู้

เจเนอเรชั่นวาย Generation Y

คือผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2520-2537ปัจจุบันมีอายุอยู่ในช่วง 20 ปลายๆ ถึง 30 ปลาย เป็นกลุ่มคนที่เติบโตมาพร้อมๆ กับพัฒนาการของเทคโนโลยี จึงเป็นกลุ่มคนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากหลายๆ ด้าน บุคลิกภาพของคนรุ่นนี้คือ การกล้าแสดงออก และเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีความเชื่อว่าหากจะประสบความสำเร็จได้จะต้องทำงานหนัก หากต้องเลือกระหว่างงานกับภารกิจด้านอื่น จะเลือกงานจึงทำให้แต่งงานช้า คนรุ่นนี้รักอิสระ ไม่ชอบอยู่ในกรอบและไม่ชอบการวางเงื่อนไข มีความเชื่อมั่นในศักยภาพตนเอง ชอบความสะดวกสบาย นิยมใช้เครดิต จึงมีโอกาสเป็นหนี้ได้ง่าย