สาระความรู้

ทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตสู่ความสำเร็จ (Executive Functions :EF)

Executive function เป็นทักษะที่ทุกคนใช้ในการจัดระเบียบเรียบเรียงข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ แล้วลงมือกระทำการใดๆตอบสนองต่อข้อมูลข่าวสารที่ได้รับนั้น  ถ้าเด็กคนใดมีปัญหาในเรื่องของ executive functioning เด็กคนนั้นก็จะประสบปัญหาในเรื่องของทักษะต่อไปนี้บางทักษะหรือทุกทักษะ

ทักษะ ความหมาย สื่งที่ปรากฏให้เห็น
การควบคุมความหุนหุนพลันแล่น การควบคุมความหุนหันพลันแล่นทำให้เด็กคิดก่อนการลงมือกระทำ เด็กที่ด้อยในเรื่องของการควบคุมความหุนหันพลันแล่นจะลงมือกระทำการใดๆที่ไม่เหมาะสมลงไป มีโอกาสสูงที่จะแสดงออกถึงพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยง
การควบคุมอารมณ์ ความรู้สึก ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ช่วยให้เด็กระงับหรือควบคุมการแสดงออกถึงความรู้สึกได้ เด็กที่ทักษะในการควบคุมอารมณ์อ่อนแอจะมีพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเกินเลย เด็กพวกนี้จะมีปัญหาในการควบคุมตนเองเมื่อเผชิญกับวิกฤตการณ์ และไม่สามารถระงับสติอารมณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่ได้
การคิดในหลากหลายแง่มุม ความสามารถในการคิดในหลากหลายแง่มุม ช่วยให้เด็กสามารถปรับตัวรับกับสิ่งที่ไม่คาดหมายได้ เด็กที่คิดได้อย่างทื่อๆ ตรงไปตรงมา ไม่โอนอ่อนไปตามสถานการณ์ จะรู้สึกสับสน หงุดหงิด ถ้าถูกตั้งคำถามในแง่มุมที่แตกต่างออกไป
ความจำใช้งาน ความจำใช้งานช่วยให้เด็กสามารถจำข้อมูลที่สำคัญไว้ในใจเพื่อนำมาใช้ได้ เด็กที่มีปัญหาในเรื่องของความจำใช้งานจะไม่สามารถจำคำสั่งได้ ไม่ว่าจะจดบันทึกคำสั่งนั้นๆไว้หรือครูย้ำทวนแล้วหลายๆครั้งก็ตาม
การเฝ้าระวังตนเอง การเฝ้าระวังตนเองหรือการสังเกตตนเองนี้ช่วยให้เด็กสามารถประเมิรคุณค่าการกระทำของตนเองได้ เด็กที่ทักษะในการเฝ้าระวังตนเองอ่อนด้วยจะมีผลการเรียนที่ต่ำและได้รับข้อมูลย้อนกลับในทางลบ
การวางแผนและการจัดลำดับก่อน-หลัง การวางแผนและการจัดลำดับก่อน – หลังจะช่วยให้เด็กบรรลุเป้าหมายและสามารถวางแผนในการมุ่งสู่เป้าหมาย เด็กที่ทักษะในการวางแผนและการจัดลำดับก่อน หลังอ่อนด้อย อาจจะไม่ทราบได้ว่า ส่วนใดของโครงการมีความสำคัญมากที่สุด
การเริ่มต้นภารกิจ ทักษะในการเริ่มต้นภารกิจ ช่วยให้เด็กสามารถเริ่มต้นทำงาน มีบทบาทในการทำงาน เด็กที่ทักษะในการเริ่มต้นภารกิจอ่อนด้อย จะนิ่งชะงักงัน ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหน
การจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดการอย่างเป็นระบบช่วยให้เด็กสามารถรับรู้ได้โดยตลอดทั้งทางด้านกายภาพและจินตภาพว่า สิ่งต่างดำเนินไปอย่างไร เด็กที่ทักษะในการจัดการอย่างเป็นระบบอ่อนด้อย จะหลงลืมได้ทั้งกระแสความคิดของตนเองในเรื่องต่างๆ ลืมแม้แต่โทรศัพท์มือถือหรือการบ้านที่ตนเองต้องทำ