สาระความรู้

การจัดการสอนให้เรียนรู้อย่างสนุกและมีความสุข

การจัดการสอนให้เรียนรู้อย่างสนุกและมีความสุข

ทักษะการจัดการสอนให้เรียนรู้อย่างสนุกและมีความสุข

แนวคิด           เด็กๆจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อวิถีทางแห่งการเรียนรู้นั้น สอดคล้องกับการทำงานของสมอง สมองจะเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อเป็นการเรียนรู้ที่ปราศจากความเครียด เป็นการเรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกสนาน สำหรับเด็กแล้ว การเรียนและการเล่น ไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้ ดังนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนต้องเป็นการเรียนปนการเล่นอย่างมีความสุข

หลักการ การจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปอย่างยืดหยุ่น เป็นการลงมือทำตามความต้องการของเด็ก เป็นกิจกรรมที่เด็กๆได้รับประสบการณ์ตรงจากของจริงที่จัดสภาพแวดล้อมขึ้นโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เด็กๆไม่รู้สึกตนว่ากำลังเรียนเนื้อหาสาระใดอยู่ รู้แต่เพียงว่าได้ฟังนิทาน ได้ลงมือทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นเรื่องจริงเหมือนกับการเล่นบทบาทสมมติ ได้ทดลองตั้งสมมติฐาน จากนั้นก็ลงมือทดลองเพื่อพิสูจน์สมมติฐานของตนเอง

วิธีการ            ครูมิได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอน ผู้นำเนื้อหาวิชาการหรือข้อมูลต่างๆที่ครูคิดว่าเด็กควรจะต้องรู้ตามหลักสูตรการศึกษา มาบรรยายให้เด็กๆฟัง ครูในที่นี้เป็นเพียงผู้ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก แนะแนวทาง เป็นผู้ตั้งคำถามให้เด็กเกิดความสงสัย เป็นผู้นำเด็กไปสู่ประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวเนื่องกับความจริงมากที่สุด ความจริงที่เป็นรูปธรรมด้วยวิธีการต่างๆทุกวิถีทาง โดยจัดให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็กเป็นรายบุคคล ครูรู้จักพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็กๆ ครูจึงกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นที่มีอยู่มากตามธรรมชาติอยู่แล้ว ไปสู่การตั้งสมมติฐานและการพิสูจน์เพื่อแสวงหาคำตอบ วิธีการเหล่านั้นประกอบไปด้วยการทำงานศิลปะ การทดลองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การนำสิ่งที่เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ ทั้งเพื่อการเล่นและการแสวงหาความรู้ เด็กๆจึงเรียนรู้อย่างมีความสุข ภายใต้บรรยากาศที่ชวนให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งครูจัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับสิ่งที่เรียนรู้มาในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง (Brain – based Learning)