ประชาสัมพันธ์

การเข้าร่วมในโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม องค์ความรู้ที่มีศักยภาพ

การเข้าร่วมในโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม องค์ความรู้ที่มีศักยภาพ อันเป็นโครงการวิจัยที่ ผศ.ดร. ขวัญฟ้า รังสิยานนท์และคณะ ได้รับทุนอุดหนุนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (งบประมาณแผ่นดิน) ปีงบประมาณพ.ศ. 2561
การวิจัยครั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลมณียาได้เป็นหนึ่งในหกโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการวิจัย โดยครูและผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 เป็นประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย นอกจากนั้น นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลมณียาได้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้วิจัยในการวิจัยครั้งนี้ด้วย