หลักสูตรโรงเรียน

กิจกรรมเล่นตามมุม

ซึ่งมีมุมต่างๆ  อยู่ในห้องเรียน  การเล่นเลียนแบบบทบาทสมมติ เด็กสามารถเล่นเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ตามความต้องการของเด็ก  เปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาทักษะทางสังคม