หลักสูตรโรงเรียน

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

จัดกิจกรรมศิลปะในหลายๆ  รูปแบบ  เพื่อให้เด็กได้พัฒนาการกล้ามเนื้อมือสัมพันธ์กับตา ซึ่งเป็นทักษะเริ่มต้นการเรียน  ฝึกคิดสร้างสรรค์จากสื่อหลายรูปแบบเน้นกิจกรรมเดี่ยวเป็นรายบุคคล  เปิดโอกาสให้พัฒนาตามศักยภาพของเด็ก