แนะนำโรงเรียน


โรงเรียนอนุบาลมณียา ตั้งอยู่เลขที่ 100/321 หมู่ 3 ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี บนเนื้อที่ 3 ไร่ 77 ตารางวา ได้เปิดดำเนินการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2538 ประกอบด้วยอาคารเรียน 2 ชั้น 1 หลัง 1 ชั้น 2 หลัง มีห้องเรียน จำนวน 6 ห้องเรียน ห้องกิจกรรม 1 ห้อง มีครูได้รับการบรรจุ 11 คน ครูอัตราจ้าง 7 คน
โรงเรียน อนุบาลมณียา ได้จัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ มุ่งเน้นการอบรมดูแล พัฒนาความพร้อมของเด็กเพื่อพัฒนาปัญญาทุกด้านตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา ส่งเสริมให้เด็กเจริญงอกงามในด้านการคิดมากกว่าฝึกในด้านการจำเพื่อให้เด็กเป็นผู้มีความรู้และมีกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา รวมทั้งยังปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการเรียน โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เรียนรู้จากการลงมือทำด้วยตนเอง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน

ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลมณียา เป็นโรงเรียนนำร่องในโครงการจัดการเรียนการสอนที่ยึดการทำงานของสมองเป็นสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ และได้พัฒนาต่อยอดไปสู่การนำแนวคิดเรื่องทักษะสมองเพื่อจัดการชชีวิตสู่ความสำเร็จ หรือ EF มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วย โรงเรียนอนุบาลมณียาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1ถึงอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 6 ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลมณียาเป็นโรงเรียนอนุบาลขนาดเล็ก ประกอบด้วย อาคารเรียน 3 หลัง อาคารธุรการ 1หลัง ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านมณียา ติดกับสวนสาธารณะและสโมสรสระว่ายน้ำของหมู่บ้าน สภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนรวมทั้งสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนจะอยู่ท่าม กลางบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติอันร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่

วิสัยทัศน์และปรัชญา
วิสัยทัศน์
นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามความพร้อมและตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล โดยให้นักเรียนทุกคนเป็นผู้ที่มีกระบวนการคิดและการตัดสินใจ มีการแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัยในตนเอง รวมทั้งมีสุขนิสัยที่ดี มีความสุขในการมาโรงเรียน

ปรัชญา
พัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม
วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีจิตสำนึกที่ถูกต้องเหมาะสม เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที่เสรีภาพ เคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนตน ส่วนรวม และผลประโยชน์ของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล เห็นคุณค่าของการรักษาสภาพแวดล้อมตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีความสามารถในการประกอบอาชีพสุจริต รู้จักพึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับวัย

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความสามารถพิเศษ ความสนใจเฉพาะเรื่องของนักเรียนเป็นรายบุคคล ให้สามารถเป็นเยาวชนที่มีความสามารถเฉพาะด้านตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา สร้างชื่อเสียง และความภาคภูมิใจให้กับตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และสามารถยึดเป็นอาชีพได้

โรงเรียนมุ่งส่งเสริมพัฒนาการทางปัญญาของเด็กทุกด้านตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเด็ก ดังนี้
ทางด้านร่างกาย
– ให้สามารถควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อใหญ่ และการทำงานประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็กส่วนต่างๆ
– ให้มีสุขนิสัยที่ดีทั้งสุขนิสัยส่วนตัวและสังคม
– ให้รู้จักระมัดระวังและสนใจเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยของตนเอง

ทางด้านอารมณ์-จิตใจ
– ให้มีมโนภาพแห่งตน และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
– ให้มีความไว้วางใจต่อผู้อื่น
– ให้สามารถแสดงอารมณ์และความรู้สึกอย่างเหมาะสม

ทางด้านสังคม
– เรียนรู้บทบาทของการเป็นสมาชิกที่ดีต่อครอบครัวและสังคม
– ให้มีประสบการณ์เกี่ยวกับกฎเกณฑ์และระเบียบของสังคมประชาธิปไตย
– เรียนรู้การมีส่วนร่วม การให้ความช่วยเหลือ และเคารพสิทธิของผู้อื่น
– เรียนรู้การเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในบทบาทการเป็นผู้นำและผู้ตาม
– รู้จักฐานะของการเป็นเจ้าของ การแบ่งปัน การรอคอย และการหมุนเวียน

ทางด้านสติปัญญาและการเรียนรู้
– เป็นผู้มีความรู้และมีกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
– มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
– เป็นคนชอบค้นคว้าและพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ตลอดจนการฝึกฝนให้เป็นคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
– ให้ได้รับการฝึกฝนจนมีทักษะในการรับรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า
– ให้มีความสามารถในการใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกและใช้ในการสื่อกับผู้อื่นได้
– ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว
– ให้มีมโนภาพทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษา และสาขาวิชาต่างๆ ที่พอเหมาะแก่วัยโดยโรงเรียนได้จัด ในรูปของกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน ลักษณะของกิจกรรม กิจกรรมจะส่งเสริม ให้เด็กได้มี โอกาสคิดค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ สังเกต ทดลองและปฏิบัติจริง ฝึกฝนจนเกิดเป็นทักษะทางด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้ เด็กมีความพร้อมเป็นพื้นฐานที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่อยู่ในรูปของกฎเกณฑ์และการใช้เหตุผล ในชั้นเรียนระดับสูงต่อไป สามารถคิดเป็น ทำเป็น และ แก้ปัญหาได้ มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมีสุข