หลักสูตรสถานศึกษา


โรงเรียนอนุบาลมณียา  ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาจากเดิมที่ยึดแนวการจัดประสบการณ์ของหลักสูตรก่อนประถมศึกษา พุทธศักราช 2546  นำมาวิเคราะห์ ศึกษาโครงสร้างของหลักสูตรและนำมากำหนดเวลาในการจัดหน่วยให้เหมาะกับในแต่ละ ภาคการเรียนของปีการศึกษา จัดทำกำหนด  การสอน แผนการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เปลี่ยนเป็นการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ให้มีความยืดหยุ่นตามสภาพเหตุการณ์ปัจจุบันและความต้องการของเด็กโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงมากที่ สุด  พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรและผู้เรียนในแต่ละหน่วยการเรียน ทั้งนี้โรงเรียนอนุบาลมณียามุ่งส่งเสริมพัฒนาการทางปัญญาของเด็กทุกด้านตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อให้เด็กเป็นผู้มีความรู้และมีกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งโรงเรียนนำแนวคิดเรื่อง STEAM ซึ่งเป็นการต่อยอดจาก STEM มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน นำแนวคิดเกี่ยวกับทักษะทางสมอง EF มาต่อยอดการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง (Brain – based Learning) กิจกรรมการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกตัดสินใจทำกิจกรรมตามความสนใจ และความสามารถของตนโดยจัดให้มีความสมดุลระหว่างกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรม เดี่ยว เพิ่อให้เกิดศักยภาพในการเรียนรู้สูงสุดแก่ผู้เรียน  เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่งในแต่ละวันได้จัดกิจกรรมดังนี้

 1. กิจกรรมกลุ่ม  มุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะทางการเรียนโดยยึดหน่วยการเรียนตามหลักสูตรเป็นหลัก  อีกทั้งยังฝึกทักษะการอยู่ร่วมกัน  การปฏิบัติตามกฎระเบียบฝึกการมีวินัย  มีสมาธิ

 2. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  ฝึกให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ฝึกฟังอย่างเกิดความสนุกสนาน  ฝึกคิด จินตนาการสร้างสรรค์โดยการเคลื่อนไหว

 3. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  จัดกิจกรรมศิลปะในหลายๆ  รูปแบบ  เพื่อให้เด็กได้พัฒนาการกล้ามเนื้อมือสัมพันธ์กับตา ซึ่งเป็นทักษะเริ่มต้นการเรียน  ฝึกคิดสร้างสรรค์จากสื่อหลายรูปแบบเน้นกิจกรรมเดี่ยวเป็นรายบุคคล  เปิดโอกาสให้พัฒนาตามศักยภาพของเด็ก

 4. กิจกรรมเล่นตามมุม  ซึ่งมีมุมต่างๆ  อยู่ในห้องเรียน  การเล่นเลียนแบบบทบาทสมมติ เด็กสามารถเล่นเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ตามความต้องการของเด็ก  เปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาทักษะทางสังคม

 5. กิจกรรมเกมการศึกษา  โรงเรียนได้นำเกมการศึกษาแบบมิติสัมพันธ์เข้ามาใช้ในการจัดกิจกรรม เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพทางสมองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนาทักษะ EF

6. กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง เด็กจะได้เล่นกลางแจ้งทุกวัน เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียด พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และการทรงตัว การจัดกิจกรรมเน้นการใช้สื่อและของเล่น ให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การจัดทัศนศึกษาทั้งภายในโรงเรียน และนอกโรงเรียน เช่น การปฏิบัติการทดลอง การประกอบอาหาร การเยี่ยมชมตามสถานที่ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมอื่นๆ ที่สนองตอบความต้องการ และความพร้อมให้แก่เด็กทุกสัปดาห์ เช่น การเรียนภาษาอังกฤษ กิจกรรมดนตรีสากล กิจกรรมว่ายน้ำ กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่าน การคิด การเขียน กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งทุกกิจกรรมจัดอย่างสนุกสนาน