ผู้บริหารโรงเรียน

ผู้รับใบอนุญาต  : นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์

Email: Siripong@maneeya.ac.th

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๙      –  มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

พ.ศ. ๒๕๑๕      –  พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๔๒      –  ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ. ๒๕๔๖      –  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                               

ประวัติการเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย

(เฉพาะที่มีวุฒิบัตร)

๔  เมษายน  ๒๕๓๘                 การอบรมและการทดสอบ วิธีการใช้แบบคัดแยกเด็กแป้นหมุน ๑

                                        ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๙ – ๑๑ เมษายน  ๒๕๓๙           EARLY CHILDHOOD EDUCATION SEMINAR: QUALITY AND EFFECTIVENESS IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION PROGRAMS

๔ สิงหาคม  ๒๕๓๙                 โครงการพัฒนานักบริหารและผู้จัดการศึกษาระดับสูง

                                        การศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๑ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐       การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเรียนรู้แบบองค์รวม Whole Language Training for Trainer

                                        มูลนิธิชมรมไทย – อิสราเอล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ร่วมกับ Mount Carmel International training Center: Israel

๘ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๑          การอบรมหลักสูตร การสอนระดับอนุบาลและประถมต้นด้วยแนวการสอนไฮ/สโคป จัดโดยสมาคมเพื่อการศึกษาเด็ก วิทยากรคือ Dr. Miriam Feinberg และหม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา

๒๗ กุมภาพันธ์ – ๑๔ เมษายน  ๒๕๔๓               

ได้รับทุนจากรัฐบาลอิสราเอลให้ไปรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
Learning Disabilities and Developmental Lags in Early  Childhoodจาก Mount Carmel International Training Centre
Haifa: Israel

๕ -๖  ตุลาคม ๒๕๔๓               การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง SUCCESS FOR LIFE

                                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ University of North Texas

๒๘ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม       การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Music Integrated with Math and Science

                                        มูลนิธิชมรมไทย – อิสราเอล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ร่วมกับ Centre for International Cooperation (MASHAV): Israel

๒๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗          การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Music for young children

                                        สมาคมเพื่อการศึกษาเด็ก 

๒๕ – ๒๙  เมษายน  ๒๕๔๘        การอบรมหลักสูตร สมองกับการเรียนรู้

                                        Brain-Based Learning รุ่นที่๑ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

                                        สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

๙ -๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘          การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้จากฐานสมอง 

                                        Brain-Based Learning โดยสมาคมเพื่อการศึกษาเด็ก

๒ – ๓ มิถุนายน ๒๕๔๘             เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ การพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย เรื่องสมองกับการ   เรียนรู้ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘            การอบรมเชิงปฏิบัติการ How to Create A Brain – Friendly School

                                        โดยสมาคมเพื่อการศึกษาเด็ก

๓ – ๖ มกราคม ๒๕๔๙             การอบรมเชิงปฏิบัติการ A Thinking School in The 21st Century

                                        สถาบันพัฒนาครูและผู้บริหารการศึกษา ร่วมกับ University of Tasmania

๒๕ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๐        การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Project Approach II : How to Make A Successful Project

                                        สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯร่วมกับบริษัท มี๊ด จอห์นสัน จำกัด

๘ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐            การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Plant the Future: How to Develop Children in Becoming Science and Mathematics Literacy

                                        มูลนิธิชมรมไทย – อิสราเอล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ Centre for International Cooperation (MASHAV) and Mount Carmel International Training Centre:  Israel

๑๒ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒          การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Learning Mathematics through Music in Early Childhood

                                        มูลนิธิชมรมไทย – อิสราเอล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ Centre for International Cooperation (MASHAV) and Mount Carmel International Training Centre:  Israel

๑๘ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒          การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Science for the Special Child in a regular Class
มูลนิธิชมรมไทย – อิสราเอล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ Centre for International Cooperation (MASHAV) and Mount Carmel International Training Centre:  Israel

๒๖ ตุลาคม – ๑๗ พฤศจิกายน๒๕๕๒      
Instructional and Curricular Excellence in School Leadership for Southeast Asia
Flexible Learning Short Course SEAMEO INNTECH

๑๙ – ๒๐ กันยายน ๒๕๕๒         การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Teaching and Learning in the Brain New World จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และไมโครซอฟท์

๑๐ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓         การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder : Quest for Excellence

                                        ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เชิญ   Jeri Hann- Markowitz  ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอิสราเอลมาเป็นวิทยากร

๑๖ กรกฎาคม – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
การอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง “การสร้างเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัย” โดยสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๒๗ – ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕         การอบรมเชิงปฏิบัติการและเสวนาวิชาการสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยและนักการศึกษาหลักสูตร ๑๔ ชั่วโมง ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีปฐมวัย ครั้งที่ ๑ “วิทย์ -คณิต ปฐมวัย ก้าวย่างอย่างไรให้ยั่งยืน” โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๙ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕      ASEAN Learners’ Success Through Invitational Education : Organized by Faculty of Education & Graduate School, Ramkhamhaeng University

๑ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗          การประชุมวิชาการ “สะเต็มศึกษา พัฒนาเด็กไทย” โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๐ – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐          Be inspired with Live Lessons at STEM CONNEX Workshop 8th Asia Educational Leaders Forum

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐             Director Accreditation Program Class 143/2017
Thai  Institute of Directors

๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑             การอบรมในโครงการ การพัฒนาความรู้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยศึกษาในโรงเรียนเอกชน เรื่อง การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้แอพพลิเคชั่นผ่านคอมพิวเตอร์พกพาและสมาร์ทโฟน โดยสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑                การสัมมนาประจำปีของมูลนิธิส่งเสริมเด็กปัญญาเลิศ เรื่อง “การก่อเกิดทักษะสมองสู่ความสำเร็จของชีวิต”

 

ผลงานทางวิชาการ

  1. แปลหนังสือเรื่อง”พลิกฝ่ามือรื้อเรื่องเรียนรู้” จาก Learning Revolution ของ Dryden and Jeannette Vos ร่วมกับ ธัญญา ผลอนันต์และวัชร ดิสสมาน
  2. แปลหนังสือเรื่อง “เล่น เรียนรู้ กับลูกวัยคืบคลาน กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการและเชาวน์ปัญญาลูกวัย 0-1 ปีจาก Babies! : A Guide to Development and Play in the First Year ของ Jeri Hahn- Markowiz
  3. แปลหนังสือเรื่อง“เล่น เรียนรู้ กับลูกวัยเตาะแตะ กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการและเชาวน์ปัญญาลูกวัย 1-3 ปีจาก Toddlers!: A Guide for Development and Play from One to Three Years ของ Jeri Hahn- Markowiz
  4. แปลหนังสือเรื่องความเข้าใจในคณิตศาสตร์ จาก How Students Learn: Mathematics in The Classroom ของ Karen C. Fuson, Mindy Kalchman, and John D. Bransford ให้แก่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท)