การพัฒนาบุคลากรโรงเรียน

          ปกติโรงเรียนอนุบาลมณียาซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายของมูลนิธิชมรมไทยอิสราเอล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ จะส่งครูเข้ารับการอบรมจากวิทยากรชาวอิสราเอลทุกครั้ง   ทุกปี แต่ปัญหาภายในของประเทศอิสราเอลทำให้ไม่สามารถส่งวิทยากรมาได้หลายปีแล้ว การพัฒนาครูของโรงเรียนอนุบาลมณียาจึงทำได้เพียงขอคำแนะนำออนไลน์จากวิทยากรชาวอิสราเอลที่คุ้นเคยกันดีเท่านั้น แต่โรงเรียนอนุบาลมณียาก็จัดให้ครูและบุคลากรได้รับการอบรมและศึกษาเพิ่มเติมอยู่เสมอ ทั้งทางด้านการศึกษาปฐมวัยและประสบการณ์ด้านต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและสังคมโดยทั่วไป ดังนี้

การอบรมการสอนดนตรีตามแนวทางของออร์ฟ

อบรม waldorf การอบรมการสอนดนตรีตามแนวทางของออร์ฟ

การอบรมเรื่องหลักและกลยุทธ์การจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์ในเด็กปฐมวัย โดยนิสิตปริญญาเอกจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

การอบรมหลักสูตรชินสาสมาธิของสถาบันพลังจิตตานุภาพ เพื่อให้ครูและบุคลากรสามารถทำสมาธิแบบง่ายๆ และเพื่อให้ครูสามารถนำมาใช้ในการดูแลนักเรียนได้