การพัฒนาบุคลากรโรงเรียน

ครูของโรงเรียนเป็นครูที่มีความรู้ทางด้านการศึกษาปฐมวัยโดยตรงเป็นส่วน ใหญ่ แต่ทั้งครูที่จบทางด้านการศึกษาปฐมวัยโดยตรงและครูที่ไม่ได้จบทางด้านการ ศึกษาปฐมวัยก็จะต้องเข้ารับการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งจากวิทยากรภายใน ประเทศและวิทยากรจากประเทศอิสราเอลเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้ตามแนวทางของโรงเรียน ครูทุกคนได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องที่ใช้สอนหรือปฏิบัติงานอย่างต่อ เนื่องและสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง เช่นในยุคแรกๆ วิทยากรชาวอิสราเอลจะสอนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ปรัชญาการสอน แบบภาษาธรรมชาติ (Whole Language Approach) การสอนให้เด็กเป็นผู้ฉลาดคิด (Raising A Thinking Child) การอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัยโดยวิทยากรจากประเทศอิสราเอล (Dr.Orna) การอบรมเรื่องการจัดการเรียนรุ้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมองโดยวิทยากรชาว ไทย และโดยวิทยากรชาวนิวซีแลนด์ (Christine Ward) การอบรมเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิด (Leading a Thinking School) โดยวิทยากรจากประเทศออสเตรเลีย

จึงสามารถกล่าวได้ว่าครูทุกคนได้รับการศึกษาอบรมจนมีความรู้ทางด้าน พัฒนาการของเด็กปฐมวัย และองค์ประกอบที่จำเป็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย อย่างพอเพียง สามารถทำหน้าที่จัดกิจกรรมต่างๆตามบทบาทและหน้าที่ของครูได้เป็นอย่างดี มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ นักเรียน ปัจจุบันครูของโรงเรียนอนุบาลมณียายังเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง ครูของโรงเรียนอนุบาลมณียาให้ทันต่อนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอ ปัจจุบันครูได้รับการองค์ความรู้ในเรื่อง STEM, STEAM และ Executive Function การอบรมยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Decline text goes here, clicking closes the takeover