โรงเรียนอนุบาลมณียา หน้าแรกโรงเรียนอนุบาลมณียา ข่าวสารโรงเรียนอนุบาลมณียา ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลมณียา ติดต่อโรงเรียนอนุบาลมณียา


ข้อมูลนักเรียน
ชื่อ-นามสกุลนักเรียน: *
ชื่อเล่น:
เพศ: ชาย หญิง *
วัน/เดือน/ปี เกิด:
เกิดโรงพยาบาล:
จังหวัด:
ศาสนา:
   
ข้อมูลที่อยู่นักเรียน
ที่อยู่ปัจจุบัน: *
เลขที่: *
หมู่ที่: *
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: *
อำเภอ/เขต: *
จังหวัด:
รหัสไปรษณีย์: *
โทรศัพท์ที่บ้าน:
มือถือ: *
ไลน์ ไอดี:
อีเมล์:
   
ข้อมูลพี่น้อง
นักเรียนมีพี่: คน
คนที่ 1 อายุ: ปี
คนที่ 2 อายุ ปี
คนที่ 3 อายุ ปี
   
นักเรียนมีน้อง: คน
น้องคนที่ 1 อายุ: ปี
น้องคนที่ 2 อายุ ปี
น้องคนที่ 3 อายุ ปี
ข้อมูลสถานภาพบิดา-มารดา
สมรส จดทะเบียน  
สมรส ไม่จดทะเบียน  
หย่าร้าง  
อื่นๆ โปรดระบุ
   
ข้อมูลผู้ปกครอง
   บิดา  มารดา  ผู้ปกครอง
ชื่อ-สกุล:
วุฒิการศึกษา:
ลักษณะอาชีพ:
ตำแหน่งหน้าที่:
สถานที่ทำงาน:
โทรศัพท์ที่ทำงาน:
มือถือ:
Line:
E-mail:
Facebook:
       
ข้อมูลติดต่อกรณีฉุกเฉิน
ชื่อ:
เกี่ยวข้องกับเด็กเป็น:
เบอร์โทรศัพท์:
   
ข้อมูลอุปนิสัย
อุปนิสัยพิเศษ:
โรคประจำตัว:
แพ้อาหาร:
แพ้ยา:
   
รู้จักโรงเรียนจาก
เอกสารและการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
มีผู้แนะนำ
ขับรถผ่าน
อินเตอร์เน็ต
อื่นๆ โปรดระบุ
 
ข้อมูลอื่นๆ
ปัญหาสุขภาพ:
ความคาดหวังเกี่ยวกับโรงเรียน:
ลงนามผู้ปกครอง: *
   
หลักฐานที่ให้ไว้
รูปนักเรียน
สำเนาสูติบัตร
สำเนาทะเบียนบ้าน
รูปครอบครัว
รูปติดบัตรรับนักเรียน
ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
แผนที่บ้าน
บัตรประชาชนบิดา
บัตรประชาชนมารดา
* กรุณาสแกนเอกสารดังกล่าวด้านบนและแนบประกอบ
* ประเภทไฟล์เอกสาร: ไฟล์ *.jpg, .gif, .png ขนาดไม่เกิน 10 Mb
   
 

โรงเรียนอนุบาลมณียา

100/321 ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศวร์ ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-5944043 โทรสาร 02-5944046 อีเมล์: siripong@maneeya.ac.th