โรงเรียนอนุบาลมณียา หน้าแรกโรงเรียนอนุบาลมณียา ข่าวสารโรงเรียนอนุบาลมณียา ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลมณียา ติดต่อโรงเรียนอนุบาลมณียา


การพัฒนาบุคลากรโรงเรียน
       ครูของโรงเรียนเป็นครูที่มีความรู้ทางด้านการศึกษาปฐมวัยโดยตรงเป็นส่วน ใหญ่ แต่ทั้งครูที่จบทางด้านการศึกษาปฐมวัยโดยตรงและครูที่ไม่ได้จบทางด้านการ ศึกษาปฐมวัยก็จะต้องเข้ารับการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งจากวิทยากรภายใน ประเทศและวิทยากรจากประเทศอิสราเอลเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้ตามแนวทางของโรงเรียน ครูทุกคนได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องที่ใช้สอนหรือปฏิบัติงานอย่างต่อ เนื่องและสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง เช่นในยุคแรกๆ วิทยากรชาวอิสราเอลจะสอนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ปรัชญาการสอน แบบภาษาธรรมชาติ (Whole Language Approach) แต่ในระยะหลัง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็เปลี่ยนไปเป็น การสอนให้เด็กเป็นผู้ฉลาดคิด (Raising A Thinking Child) เป็นต้น

      จึงสามารถกล่าวได้ว่าครูทุกคนได้รับการศึกษาอบรมจนมีความรู้ทางด้าน พัฒนาการของเด็กปฐมวัย และองค์ประกอบที่จำเป็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย อย่างพอเพียง สามารถทำหน้าที่จัดกิจกรรมต่างๆตามบทบาทและหน้าที่ของครูได้เป็นอย่างดี มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ นักเรียน ปัจจุบันครูของโรงเรียนอนุบาลมณียายังเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัยโดยวิทยากรจากประเทศอิสราเอล (Dr.Orna) การอบรมเรื่องการจัดการเรียนรุ้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมองโดยวิทยากรชาว ไทย และโดยวิทยากรชาวนิวซีแลนด์ (Christine Ward) การอบรมเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิด (Leading a Thinking School) โดยวิทยากรจากประเทศออสเตรเลีย การอบรมยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

โรงเรียนอนุบาลมณียา

100/321 ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศวร์ ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-5944043 โทรสาร 02-5944046 อีเมล์: siripong@maneeya.ac.th