โรงเรียนอนุบาลมณียา หน้าแรกโรงเรียนอนุบาลมณียา ข่าวสารโรงเรียนอนุบาลมณียา ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลมณียา ติดต่อโรงเรียนอนุบาลมณียา


แนะนำโรงเรียน

โรงเรียน อนุบาลมณียา  ตั้งอยู่เลขที่ 100/321 หมู่ 3  ซอยท่าอิฐ  ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  บนเนื้อที่ 3 ไร่ 77 ตารางวา  ได้เปิดดำเนินการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2538  ประกอบด้วยอาคารเรียน 2  ชั้น 1 หลัง 1 ชั้น 2 หลัง มีห้องเรียน จำนวน 6 ห้องเรียน ห้องกิจกรรม 1 ห้อง มีครูได้รับการบรรจุ 11 คน ครูอัตราจ้าง 7 คน  

     โรงเรียน อนุบาลมณียา  ได้จัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ  ตั้งแต่เริ่มเปิดโรงเรียนได้มุ่งเน้นการอบรมดูแล พัฒนาความพร้อมของเด็กเพื่อการเรียนรู้ ในขั้นต่อไป มีการส่งเสริมให้เด็กเจริญงอกงามในด้านการคิดมากกว่าฝึกในด้านการจำ  มีการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา  รวมทั้งยังปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการเรียนมากกว่ามุ่งวิชาการ โดยนำระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  จัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย
มีมุมและศูนย์ต่างๆ ภายในห้องเรียน  ซึ่งใช้หลักสูตรการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา พุทธศักราช 2540 มาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน

    
ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลมณียา  เป็นโรงเรียนนำร่องในโครงการจัดการเรียนการสอนที่ยึดการทำงานของสมองเป็น สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนอนุบาลมณียาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1ถึงอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 6 ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลมณียาเป็นโรงเรียนอนุบาลขนาดเล็ก ประกอบด้วย อาคารเรียน 3 หลัง อาคารธุรการ 1หลัง ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านมณียา ติดกับสวนสาธารณะและสโมสรสระว่ายน้ำของหมู่บ้าน สภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนรวมทั้งสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนจะอยู่ท่าม กลางบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติอันร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่

 


วิสัยทัศน์์และปรัชญา

วิสัยทัศน์
นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามความพร้อมและตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล โดยให้นักเรียนทุกคนเป็นผู้ที่มีกระบวนการคิดและการตัดสินใจ มีการแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัยในตนเอง รวมทั้งมีสุขนิสัยที่ดี มีความสุขในการมาโรงเรียน

ปรัชญา
พัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม


 


วิสัยทัศน์์และปรัชญา

     ทางด้านผู้เรียน

โรงเรียนมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการของเด็กทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ  สังคมและสติปัญญา  
โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเด็ก  คือ

     ทางด้านร่างกาย

-  ให้สามารถควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อใหญ่ และการทำงานประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็กส่วนต่างๆ

-  ให้มีสุขนิสัยที่ดีทั้งสุขนิสัยส่วนตัวและสังคม

-  ให้รู้จักระมัดระวังและสนใจเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยของตนเอง

     ทางด้านอารมณ์-จิตใจ

-  ให้มีมโนภาพแห่งตน และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

-  ให้มีความไว้วางใจต่อผู้อื่น

-  ให้สามารถแสดงอารมณ์และความรู้สึกอย่างเหมาะสม

     ทางด้านสังคม

-  เรียนรู้บทบาทของการเป็นสมาชิกที่ดีต่อครอบครัวและสังคม

-  ให้มีประสบการณ์เกี่ยวกับกฎเกณฑ์และระเบียบของสังคมประชาธิปไตย

-  เรียนรู้การมีส่วนร่วม การให้ความช่วยเหลือ และเคารพสิทธิของผู้อื่น

-  เรียนรู้การเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในบทบาทการเป็นผู้นำและผู้ตาม

-  รู้จักฐานะของการเป็นเจ้าของ การแบ่งปัน การรอคอย และการหมุนเวียน

     ทางด้านสติปัญญาและการเรียนรู้

-  ให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน

-  ให้เป็นคนชอบค้นคว้าและพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ตลอดจนการฝึกฝนให้เป็นคนที่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์

-  ให้ได้รับการฝึกฝนจนมีทักษะในการรับรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า

-  ให้มีความสามารถในการใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  ความรู้สึกและใช้ในการสื่อกับผู้อื่นได้

-  ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว

-  ให้มีมโนภาพทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษา และสาขาวิชาต่างๆ  ที่พอเหมาะแก่วัยโดยโรงเรียนได้จัด ในรูปของกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน  ลักษณะของกิจกรรม  กิจกรรมจะส่งเสริม ให้เด็กได้มี โอกาสคิดค้นคว้า  ริเริ่มสร้างสรรค์  สังเกต ทดลองและปฏิบัติจริง  ฝึกฝนจนเกิดเป็นทักษะทางด้านต่างๆ  ทั้งนี้เพื่อให้ เด็กมีความพร้อมเป็นพื้นฐานที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ  ที่อยู่ในรูปของกฎเกณฑ์และการใช้เหตุผล ในชั้นเรียนระดับสูงต่อไป  สามารถคิดเป็น  ทำเป็น และ    แก้ปัญหาได้  มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ  และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมีสุข

โรงเรียนอนุบาลมณียา

100/321 ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศวร์ ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-5944043 โทรสาร 02-5944046 อีเมล์: siripong@maneeya.ac.th