โรงเรียนอนุบาลมณียา หน้าแรกโรงเรียนอนุบาลมณียา ข่าวสารโรงเรียนอนุบาลมณียา ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลมณียา ติดต่อโรงเรียนอนุบาลมณียา


หลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนอนุบาลมณียา  ได้ทำการศึกษาแนวการจัดประสบการณ์ของหลักสูตรก่อนประถมศึกษา พุทธศักราช 2540  นำมาวิเคราะห์ ศึกษาโครงสร้างของหลักสูตรและนำมากำหนดเวลาในการจัดหน่วยให้เหมาะกับในแต่ละ ภาคการเรียนของปีการศึกษา จัดทำกำหนด  การสอน แผนการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นตามสภาพเหตุการณ์ ปัจจุบันและความต้องการของเด็กโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงมากที่ สุด  พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรและผู้เรียนในแต่ละหน่วยการ เรียน   โรงเรียนอนุบาลมณียา     จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นเด็ก เป็นศูนย์กลาง  เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกตัดสินใจทำกิจกรรมตามความสนใจ และความสามารถของตนโดยจัดให้มีความสมดุลระหว่างกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรม เดี่ยว  กิจกรรมเกิดศักยภาพในการเรียนรู้สูงสุดแก่ผู้เรียน  เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงเรียนรู้โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่งในแต่ละวันได้จัดกิจกรรมดังนี้    1.  กิจกรรมกลุ่ม  มุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะทางการเรียนโดยยึดหน่วยการเรียนตามหลักสูตรเป็นหลัก  อีกทั้งยังฝึก
ทักษะการอยู่ร่วมกัน  การปฏิบัติตามกฎระเบียบฝึกการมีวินัย  มีสมาธิ

    2.  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  ฝึกให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ฝึกฟังอย่างเกิดความสนุกสนาน  ฝึกคิด จินตนาการ
สร้างสรรค์โดยการเคลื่อนไหว

    3.  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  จัดกิจกรรมศิลปะในหลายๆ  รูปแบบ  เพื่อให้เด็กได้พัฒนาการกล้ามเนื้อมือสัมพันธ์กับตา  
ซึ่งเป็นทักษะเริ่มต้นการเรียน  ฝึกคิดสร้างสรรค์จากสื่อหลายรูปแบบเน้นกิจกรรมเดี่ยวเป็นรายบุคคล  เปิดโอกาสให้พัฒนา
ตามศักยภาพของเด็ก


    4.  กิจกรรมเล่นตามมุม  ซึ่งมีมุมต่างๆ  อยู่ในห้องเรียน  เด็กสามารถเล่นเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ตามความต้องการ
ของเด็ก  เปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาทักษะทางสังคม เลียนแบบบทบาทสมมติต่างๆ  ที่ตนมีพื้นฐานความเข้าใจสู่รูปแบบ
เป็นการเรียนแบบปฏิบัติตามสภาพจริง


    5.  กิจกรรมเกมการศึกษา  โรงเรียนได้นำเกมการศึกษาแบบมิติสัมพันธ์เข้ามาใช้ในการจัดกิจกรรม เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพ
ทางสมองให้ครบถ้วนทุกด้าน

    6.  กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง  เด็กจะได้เล่นกลางแจ้งทุกวัน  เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียด พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และ
การทรงตัว

    การจัดกิจกรรมเน้นการใช้สื่อและของเล่น  ให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การจัดทัศนศึกษาทั้งภายในโรงเรียน และนอกโรงเรียน  เช่น การปฏิบัติการทดลอง การประกอบอาหาร การเยี่ยมชมตามสถานที่ต่างๆ

     นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมอื่นๆ  ที่สนองตอบความต้องการ และความพร้อมให้แก่เด็กทุกสัปดาห์  เช่น  การเรียนภาษาอังกฤษโดยชาวต่างประเทศ  กิจกรรมดนตรีสากล กิจกรรมว่ายน้ำ กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่าน การคิด การเขียน กิจกรรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งทุกกิจกรรมจัดอย่างสนุกสนาน

โรงเรียนอนุบาลมณียา

100/321 ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศวร์ ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-5944043 โทรสาร 02-5944046 อีเมล์: siripong@maneeya.ac.th